Licenční podmínky a Informace pro držitele autorských práv - Fasteer.cz

Licenční podmínky a Informace pro držitele autorských práv

Na tomto webu se mohou objevovat informace, které pocházejí z neověřených zdrojů a mají pouze zábavný charakter.

 

Toto prohlášení se vztahuje na služby a webové stránky s působností po celém světě (souhrnně “služby” WEBu).

Osobní údaje a ostatní data, jsou data která shromažďuje web. Shromažďujeme osobní údaje (konkrétně vaši emailovou adresu), když se zaregistrujete. Web využívá soubory cookie a další technologie ke zlepšení vašeho uživatelského komfortu na internetu. Pokud navštívíte stránky webu a další stránky kde web běží, servery, na kterých web běží, automaticky zaznamenají údaje včetně adresy URL, IP adresy, typu a jazykové verze internetového prohlížeče a data i času vašeho požadavku.

Použití – osobní informace používáme proto, abychom vám poskytli služby, o něž máte zájem, včetně služeb, které zobrazují vám přizpůsobený obsah a reklamy. Vaše osobní údaje můžeme zároveň použít k provádění auditu, výzkumu a analýz nutných k provozování a vylepšování technologií a služeb webu. Souhrnné údaje, které nejsou osobního rázu, sdílíme s třetími stranami. V případě, že využíváme služeb třetích stran, které nám pomáhají zpracovávat vaše osobní údaje, vyžadujeme, aby splňovaly naše Zásady ochrany osobních údajů a dodržovaly veškerá další příslušná opatření pro zajištění důvěrných informací a bezpečnosti. Za určitých okolností také sdílíme informace s třetími stranami, včetně případů, kdy se jedná o právní spor, zabránění podvodu nebo bezprostřední újmě a zajištění bezpečnosti našich služeb.

Možnost volby – kdykoliv je to jen možné, snažíme se vám při dotazování na vaše osobní údaje dát možnost volby. Poskytnutí osobních údajů nebo přijímání souborů cookie ve svém prohlížeči můžete odmítnout. Některé funkce nebo služby pak však nemusí správně fungovat. Na WEBu máte vždy přístup k vašim osobním údajům a můžete si tyto tyto údaje v případě nepřesností opravovat nebo na požádání odstranit.

Časté dotazy

Co je soubor cookie? “Cookie” je malý soubor obsahující řetězec znaků, který je při návštěvě webové stránky zasílán do vašeho počítače. Při další návštěvě webové stránky soubor cookie umožní, že tato stránka váš prohlížeč pozná. Soubory cookie mohou ukládat uživatelské předvolby a další údaje. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby hlásil, když se vám někdo soubor cookie pokouší zaslat. Některé funkce webových stránek nebo služeb však bez souborů cookie nemusí správně fungovat.

Co jsou protokoly serveru? Jako většina webových stránek zaznamenávají automaticky naše servery požadavky na stránky, když uživatel navštíví náš web. Tyto “protokoly serveru” typicky obsahují vaše požadavky na webové stránky, IP adresy, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč.

Co jsou souhrnné údaje neosobního rázu? “Souhrnné údaje neosobního rázu” jsou údaje, které jsou zaznamenány o uživateli a shromažďovány ve skupinách, takže již dále nesouvisejí s jednoznačně identifikovatelným uživatelem.

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb. Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb. Naše společnost postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Naše společnost nezpracovává osobní údaje uživatele našich služeb jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Za tímto účelem si prosím vždy podrobně prostudujte příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.

Pokud od vás budeme potřebovat údaje, které vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které nám umožní vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně vás o ně požádáme. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat vaše jméno a příjmení, váš e-mail a užžvanou přezdívku. V souvislosti s využíváním našich služeb o vás můžeme shromažďovat určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám apod.

Web může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele.
Vaše osobní údaje poskytujete Webu dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno). Je-li pro vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb, kteří poskytnou webu své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech:
Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Upozorňujeme uživatele, že údaje o jejich jménu, příjmení a emailu mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem, tvořícím s webem holding, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně. Předáním informace o své e-mailové adrese udělujete webu souhlas k zasílání obchodních sdělení webu a třetích stran elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu: czkevin.shop@email.cz.

 


 

Fasteer.cz je veřejně dostupný pro všechny registrované uživatele a funguje v souladu s platnou českou legislativou. Administrátor webu nevykonává kontrolu a nemůže nést odpovědnost za informace zveřejněné uživateli na portálu novinkov.cz.

Respektujeme však duševní vlastnictví ostatních a proto každou stížnost kladně vyřešíme.

Pokud jste tedy vlastníkem výlučných vlastnických práv k informacím (produktu), včetně:

– výhradní právo na reprodukci;
– výhradní právo na distribuci;

a vaše práva jsou tak či onak porušována na stránkách našeho webu, můžete zaslat email do redakce webu a bude vám vyhověno.

Obsah emailu:

1. Údaje o porušení
1.1. URL na článek na našem webu
1.2. URL na originální článek

2. Informace o držiteli autorských práv
2.1. Celé jméno právnické nebo fyzické osoby

3. Údaje o osobě předkládající dopis
3.1. Celé jméno

Pokud stížnost nepodává držitel autorských práv, ale jeho oprávněný zástupce –  měla by být předložena kopie plné moci pro jednání fyzické osoby jménem společnosti zmocněné plnou mocí držitele autorských práv (není požadováno, pokud je osoba podávající stížnost vedoucí společnosti).

4. Nároky
4.1. Podrobný popis podstaty porušení práv (důvody, proč držitel autorských práv zakazuje šíření těchto informací)

Po obdržení vaší zprávy, se správně a co nejvíce vyplněnými údaji, bude váš dopis bezpodmínečně zvážen a do 5 (pěti) pracovních dnů bude zaslána odpověď na kontaktní údaje uvedené v emailu, na výsledky opatření přijatá v souvislosti s údajným porušením výhradních práv.

Poznámka: Správa webu nekontroluje akce uživatelů, kteří mohou znovu zveřejňovat informace, které jsou předmětem vašich výlučných práv. Jakékoli informace na webu zveřejňuje uživatel samostatně, bez jakékoli kontroly ze strany kohokoli, což odpovídá obecně přijímané světové praxi zveřejňování informací na internetu. V každém případě však zvážíme všechny vaše správně formulované žádosti.